برنامه زمانبندی چهاردهمين کنگره علوم خاک ايران

(روز اول- 1394/6/16)

عنوان برنامه

زمان اجرا

مراسم افتتاحيه

8/30-11

استراحت و پذيرايي

11-11/30

سخنراني كليدي

11/30-12

سخنراني كليدي

12-12/30

سخنراني كليدي

12/30-13

نماز و ناهار

13-14/30

نشست عمومی

(نقش فناوری‌های نوين و شرکت‌های دانش بنيان در رابطه با مسايل مرتبط با علوم خاک)

14/30-16/30

استراحت و پذيرايي

16/30-17

نشست عمومی

(بررسی مسايل و مشکلات رشته علوم و مهندسی خاک و سرفصل دروس آن و امکان ايجاد رشته­‌های بين رشته‌­ای)

17-19

 

 

(روز دوم- 1394/6/17)

عنوان برنامه

زمان اجرا

سخنران كليدي نشست تخصصی

8/15-8/35

مقاله شفاهی

8/35-8/50

مقاله شفاهی

8/50-9/05

مقاله شفاهی

9/05-9/20

بحث و تبادل نظر پيرامون موضوع نشست تخصصی

9/20-10/00

استراحت و پذيرايي

10/00-10/30

بازديد مقالات پوستری

10/30-11

سخنران كليدي نشست تخصصی

11-11/20

مقاله شفاهی

11/20-11/35

مقاله شفاهی

11/35-11/50

مقاله شفاهی

11/50-12/05

بحث و تبادل نظر پيرامون موضوع نشست تخصصی

12/05-12/50

نماز و ناهار

12/50-14/30

سخنران كليدي نشست تخصصی

14/30-14/50

مقاله شفاهی

14/50-15/05

مقاله شفاهی

15/05-15/20

مقاله شفاهی

15/20-15/35

بحث و تبادل نظر پيرامون موضوع نشست تخصصی

15/35-16

استراحت و پذيرايي

16-16/30

بازديد مقالات پوستری

16/30-17

بازديد علمی (ترمينال ضبط پسته و تپه‌های شنی)

17

* برنامه‌های روز دوم در قالب پنج نشست تخصصی جداگانه برای گرايش‌های شيمی و آلودگی خاک، حاصلخيزی خاک و تغذيه گیاه، بيولوژی و بيوتکنولوژی خاک، پيدايش و رده‌بندی خاک، و فيزيک و حفاظت خاک برگزار خواهند شد.

 

(روز سوم- 1394/6/18)

عنوان برنامه

زمان اجرا

سخنران كليدي نشست تخصصی

8/15-8/35

مقاله شفاهی

8/35-8/50

مقاله شفاهی

8/50-9/05

مقاله شفاهی

9/05-9/20

بحث و تبادل نظر پيرامون موضوع نشست تخصصی

9/20-10/00

استراحت و پذيرايي

10/00-10/30

بازديد مقالات پوستری

10/30-11

سخنران كليدي نشست تخصصی

11-11/20

مقاله شفاهی

11/20-11/35

مقاله شفاهی

11/35-11/50

مقاله شفاهی

11/50-12/05

بحث و تبادل نظر پيرامون موضوع نشست تخصصی

12/05-12/50

نماز و ناهار

12/50-14/30

مراسم اختتاميه

14/30-17

استراحت و پذيرايي

17-17/30

* برنامه‌های روز سوم در قالب پنج نشست تخصصی جداگانه برای گرايش‌های شيمی و آلودگی خاک، حاصلخيزی خاک و تغذیه گیاه، بيولوژی و بيوتکنولوژی خاک، پيدايش و رده‌بندی خاک، و فيزيک و حفاظت خاک برگزار خواهند شد.

 

شرکت‌کنندگان محترم می‌توانند برنامه زمانی نشست‌های تخصصی و مقاله‌های شفاهی پذیرش شده را از طریق لینک زیر دانلود نمایند:

111.pdf (249.39 kb)

پوستر
تماس با ما
تلفن ثابت

034-31312046

034-31312509

نمابر

034-31312042

ایمیل

soilcongress14@yahoo.com

آدرس

رفسنجان - میدان امام خمینی (ره) - دانشگاه ولی عصر (عج) - دانشکده کشاورزی - گروه علوم خاک

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه ولی عصر رفسنجان