محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
آنالیز عددی و کاربردهای آن

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
روشهای عددی در معادلات دیفرانسیل و انتگرالآنالیز عددی و کاربردهای آن
روش های عددی در سیستم های دینامیکیآنالیز عددی و کاربردهای آن
جبر خطی عددیآنالیز عددی و کاربردهای آن
دینامیک سیال محاسباتیآنالیز عددی و کاربردهای آن
محاسبات علمیآنالیز عددی و کاربردهای آن


پوستر
تماس با ما
تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه ولی عصر رفسنجان