برنامه زمانبندی همایشمحورهای اصلی همایش

محور اصلی 
پیدایش ادبیات عامه و نقش آن در تکوین انواع ادبی
تاریخچه‌ی پژوهش در ادبیات عامه
روش‌شناسی مطالعه و تحقیق در ادبیات عامه
معرفی و نقد شیوه‌های پژوهشگران ایرانی و خارجی در حوزه‌ی ادبیات عامه
مباحث نظری درباره‌ی ادبیات عامه (تعریف، ویژگی‌ها، چارچوب‌ها، عناصر، گونه ها و...)
نسبت و تعامل ادبیات رسمی و ادبیات عامه
ادبیات داستانی عامه (گونه‌ها، ریخت شناسی، معرفی قصه‌ها، بن مایه‌ها و...)
شعرعامه و بومی سروده‌ها
بررسی زیبایی‌شناختی ادبیات عامه
ادبیات عامه و هستی‌شناسی
ادبیات عامه و نقش آن در وحدت ملی
ادبیات عامه و اسطوره
آیین‌های نمایشی عامه
رابطه و نسبت هنرهای عامه با ادبیات عامه
مطالعات تطبیقی در ادبیات عامه
مخاطب شناسی و ادبیات عامه
ادبیات عامه و ادبیات کودک و نوجوان
ادبیات عامه و جامعه‌شناسی
ادبیات عامه و روان‌شناسی
ادبیات عامه و رسانه
ادبیات عامه و پویانمایی
هر گونه پژوهش انتقادی در رابطه با ادب عامه

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
نداردهر گونه پژوهش انتقادی در رابطه با ادب عامه
نداردپیدایش ادبیات عامه و نقش آن در تکوین انواع ادبی
نداردتاریخچه‌ی پژوهش در ادبیات عامه
نداردروش‌شناسی مطالعه و تحقیق در ادبیات عامه
نداردمخاطب شناسی و ادبیات عامه
نداردمعرفی و نقد شیوه‌های پژوهشگران ایرانی و خارجی در حوزه‌ی ادبیات عامه
نداردمباحث نظری درباره‌ی ادبیات عامه (تعریف، ویژگی‌ها، چارچوب‌ها، عناصر، گونه ها و...)
نداردنسبت و تعامل ادبیات رسمی و ادبیات عامه
نداردادبیات داستانی عامه (گونه‌ها، ریخت شناسی، معرفی قصه‌ها، بن مایه‌ها و...)
نداردمطالعات تطبیقی در ادبیات عامه
نداردادبیات عامه و جامعه‌شناسی
نداردبررسی زیبایی‌شناختی ادبیات عامه
نداردادبیات عامه و هستی‌شناسی
نداردادبیات عامه و نقش آن در وحدت ملی
نداردادبیات عامه و اسطوره
نداردآیین‌های نمایشی عامه
نداردرابطه و نسبت هنرهای عامه با ادبیات عامه
نداردادبیات عامه و رسانه
نداردادبیات عامه و روان‌شناسی
نداردادبیات عامه و پویانمایی
نداردشعرعامه و بومی سروده‌ها
نداردادبیات عامه و ادبیات کودک و نوجوان


پوستر
تماس با ما
تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه ولی عصر رفسنجان