نخستین همایش ملّی نگاهی نو به ادبیات عامّهبرنامه زمانبندی همایش

روش تدوین مقاله

روش تدوین چکیده و مقاله کامل:

مقاله باید با رعایت اصول نگارش مراکز دانشگاهی و شیوه‌نامه پیشنهادی فرهنگستان زبان و ادب فارسی با نرم‌افزار Word 2007 یا 2013 با رعایت موارد زیر ارسال شود:

عنوان مقاله در بالای مقاله وسط سطر

متن چکیده: شامل روش، هدف و نتیجه بدون نام نویسنده یا نویسندگان

نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان و مرتبه علمی آنها در سامانه ثبت شود و در فایل مقاله ذکر نشود.

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی (حداکثر هفت کلمه) در پایین چکیده

چکیده و مقاله کامل با قلم لوتوس 13

مقاله کامل: شامل عنوان، چکیده، واژه‌های کلیدی، مقدمه (شامل پیشینه پژوهش)، بحث، نتیجه‌گیری، فهرست منابع و مآخذ و چکیده به زبان انگلیسی باشد.

ارجاعات متن باید داخل پرانتز به ترتیب نام نویسنده،‌ سال و شماره‏ صفحه باشد.

نگارش فهرست منابع بدین شرح است:

برای کتاب:  نام خانوادگی، نام نویسنده، (تاریخ انتشار داخل پرانتز)،‌ نام کتاب،‌ نام مترجم یا مصحح،‌ نوبت چاپ، محل نشر: نام ناشر.

برای مقاله مندرج در مجلات: نام خانوادگی، ‌نام نویسنده، ‌(تاریخ انتشار داخل پرانتز)، «عنوان مقاله داخل گیومه»، نام مجله،‌ دوره/سال و شماره مجله، شماره صفحات (از ص تا ص).

برای مقاله مندرج در مجموعه مقالات: نام خانوادگی، نام نویسنده،‌ (تاریخ انتشار داخل پرانتز)، «عنوان مقاله داخل گیومه»، نام مجموعه مقالات، نام گردآورنده یا ویراستار، محل نشر: ،‌ نام ناشر،‌ شماره صفحات (از ص تا ص).

برای سایت‌های اینترنتی: نام خانوادگی،‌ نام نویسنده (آخرین تاریخ و زمان)،‌ »عنوان موضوع یا مقاله داخل گیومه»،‌ نام و نشانی سایت اینترنتی.

مقاله باید حداکثر در بیست صفحه‏ بیست‌وچهار سطری تنظیم شود و بیش از هشت هزار کلمه نباشد.

اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ترکیبات خارجی بلافاصله پس از فارسی آن داخل پرانتز در متن مقاله آورده شود.

تذکر: مقاله باید دربردارنده دستاوردهای تازه علمی بوده، قبلاً در همایش یا نشریه‌ای ارائه نشده باشد.

پوستر
تماس با ما

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه ولی عصر رفسنجان